MESTNA OBČINA CELJE

Oddelek za družbene dejavnosti

R A Z P I S U J E

javni natečaj za prijavo raziskovalnih nalog,

 ki bodo predstavljene na 41. srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev

»MLADI ZA CELJE« marca in aprila 2019.


I. POGOJI NATEČAJA

K sodelovanju vabimo mlade raziskovalce in mentorje z osnovnih in srednjih šol Mestne občine Celje.

Pravico do sodelovanja na 41. srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »MLADI ZA CELJE« imajo vsi učenci od vključno 6. razreda osnovne šole naprej in srednješolci, ki bodo izdelali raziskovalno nalogo po zaključku 40. srečanja mladih raziskovalcev (maj 2018).


II. PRIJAVE

Vsi, ki želijo aktivno sodelovati na 41. srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev, morajo upoštevati naslednja p r a v i l a:

 1. Oddati PREDPRIJAVO do 12. novembra 2018 na elektronskem obrazcu, ki je objavljen na spletni strani projekta www.mladizacelje.si.
 2. Potrditi KONČNO PRIJAVO do 14. januarja 2019 na elektronskem obrazcu, ki je objavljen na spletni strani projekta www.mladizacelje.si.
 3. Oddati RAZISKOVALNE NALOGE osnovnošolcev vključno z izjavo avtorjev in mentorjev o seznanjenosti z razpisnimi pogoji, o urejenih avtorskih pravicah in dovoljenjem za javno objavo rezultatov do 5. marca 2019.
 4. Oddati RAZISKOVALNE NALOGE srednješolcev vključno z izjavo avtorjev in mentorjev o seznanjenosti z razpisnimi pogoji, o urejenih avtorskih pravicah in dovoljenjem za javno objavo rezultatov do 11. marca 2019.
 5. Raziskovalna naloga mora biti oddana v tiskani obliki v dveh izvodih skladno z Navodili za izdelavo, izgled in predstavitev raziskovalne naloge.
  Elektronska verzija naloge se v skladu s Smernicami za pripravo raziskovalnih nalog v elektronski obliki odda na spletni strani projekta: www.mladizacelje.si preko spletne aplikacije Raziskovalno delo: raznal.mladizacelje.si.
 6. Ob oddaji elektronske verzije raziskovalne naloge se odda preko spletne aplikacije tudi povzetek za bilten »MLADI ZA CELJE 2019«.
 7. Avtor naloge mora sodelovati na srečanju z javnim zagovorom (od 10 do 15 min).
 8. Šole morajo pred oddajo same opraviti izbor raziskovalnih nalog.
 9. Pri eni raziskovalni nalogi smejo kot avtorji sodelovati največ 3 učenci oziroma dijaki.
 10. Tiskano obliko raziskovalne naloge pošljite na naslov:

MESTNA OBČINA CELJE

Oddelek za družbene dejavnosti

Trg celjskih knezov 9

3000 CELJE

Vse dodatne informacije dobite pri Jerneji Svetko na tel. št.: 03/42 65 858 oz. elektronskem naslovu jerneja.svetko@celje.si


III. PREDSTAVITEV RAZISKOVALNIH NALOG

Javni zagovor raziskovalnih nalog za učence osnovnih šol bo 27. marca 2019 na OŠ Hudinja, Mariborska 125, Celje.

Javni zagovor raziskovalnih nalog za dijake srednjih šol bo 2. aprila 2019 na Šolskem centru Celje, Pot na Lavo 22, Celje.


IV. NAGRADA

Najboljše avtorje – raziskovalce celjskih osnovnih in srednjih šol bo Mestna občina Celje nagradila z izletom maja 2019.


V. DOSTOPNOST RAZISKOVALNIH NALOG

Raziskovalne naloge bodo  shranjene v Osrednji knjižnici Celje in javno dostopne, tudi v bazi COBISS/Opac in na spletnem naslovu www.mladizacelje.si.

Sprejela Komisija Mladi za Celje, na 1. redni seji dne, 19. 9. 2018

Katja Esih l.r.

predsednica Komisije Mladi za Celje


Polona Ocvirk l.r.

vodja Oddelka za družbene dejavnosti